Psykologkonsult Väst
Psykologisk konsultation/behandling Neuropsykologisk utredning

Om Psykologkonsult Väst

Verksamheten har funnits sedan 1994, då under företagsnamnet Fosterhemsrådgivningen & Psykoterapimottagningen. Som ett led i att verksamheten utökat sin konsult- och utredningsverksamhet bytte företaget namn 2010 till Psykologkonsult Väst.

Psykologkonsult Väst arbetar med konsultation, klinisk behandling, psykoterapi, neuropsykologiska utredningar och handledning. Företaget vänder sig till personal, privatpersoner, företag och myndigheter.

Psykologkonsult Väst har lång erfarenhet av utredning, behandling, handledning, enskilt och i grupp. Företaget har under många år haft uppdrag från sociala myndigheter, behandlingshem, familje- och individomsorg samt från ett flertal organisationer.

Jag som är ansvarig för verksamheten är Legitimerad Psykolog, Legitimerad Psykoterapeut och utbildad handledare i psykosocialt arbete. Jag har lång erfarenhet av arbete inom psykiatri, social omsorg, alkohol,drog- och sexmissbruk, kriminalitet, rättspsykiatri. Jag har även lång erfarenhet av familjehemsvård.

Vad är skillnaden mellan en psykolog, psykiatriker och psykoterapeut?

När man söker behandling är det viktigt att veta vem man ska vända sig till och vilken hjälp respektive yrkeskategori kan ge. Därför är det bra att veta vad de olika yrkestitlarna står för.

En psykolog har 5 års utbildning samt ett kompletterande praktiskt tjänstgöringsår för att få sin legitimation. Därefter kan psykologen fördjupa sin kunskap genom att gå ytterligare utbildning i kombination med praktiskt arbete under ett par år för att bli specialist. En psykolog har alltid en grundläggande psykoterapeutisk utbildning.

Psykologen har fokus på mänskligt beteende, hur det kan förstås och påverkas. Psykologen arbetar med samtalsterapier, gör bedömningar av psykisk ohälsa, ställer diagnos, arbetar med förebyggande arbete samt med psykologiska och neuropsykologiska utredningar.  Psykologer kan även arbeta med ex handledning, rekrytering, ledarskap- och organisationsutveckling.

Samtal med psykolog kan ske individuellt, in par eller i grupp. Det kan ske i fysisk eller digital form.

Psykologer arbetar evidensbaserat dvs med metoder som i forskning visat sig vara effektiva i praktiken.

Titeln psykolog är skyddad av svensk lagstiftning inom hälso- och sjukvårdens område

En läkare har 6 års utbildning samt 1,5 års kompletterande allmäntjänstgöring för att få sin legitimation. Därefter kan läkaren gå ytterligare utbildning i kombination med praktiskt arbete för att bli specialist. Psykiatrikern är specialiserad på psykiska tillstånd och störningar. Psykiatrikern har en medicinsk förståelse för psykiska sjukdomar och symtom som rör känsloliv och beteende. En psykiatriker gör psykiatriska bedömningar kan ställa diagnoskan skriva ut medicin och sjukskrivningsintyg.

Både psykolog och läkare blir legitimerade av Socialstyrelsen vilket är en garanti för att de klarat sin utbildning och att de kan det de ska kunna för sitt yrkesutövande.

En psykoterapeut har genomgått en godkänd grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1, ofta 4 terminer. För att bli legitimerad psykoterapeut krävs ytterligare tre års utbildning, steg 2.

En psykoterapeut har som regel en människovårdande grundutbildning. För att gå steg 2 och bli legitimerad psykoterapeut krävs en längre universitetsutbildning i botten ex psykolog, läkare, sjuksköterska, präst

En psykoterapeut arbetar med samtal, att undersöka psykiska problem, kartlägga hinder och hitta lösningar. Behandlingen kan ske individuellt eller i grupp och ske som korttidsterapi eller långtidsterapi. Beroende på vilken terapiform man använder skiljer sig metoderna åt, vilken terapiform som rekommenderas är beroende av vilken form av psykisk ohälsa man söker för.

Legitimerad psykoterapeut är en skyddad titel som utfärdas av socialstyrelsen och är en garanti för att psykoterapeuten besitter en viss kompetens och erfarenhet.

En terapeut, samtalsterapeut eller certifierad samtalsterapeut behöver inte ha någon utbildning varför det inte finns någon garanti för att behandlingen de ger har en god kvalité.

PSYKOLOGISK KONSULTATION/BEHANDLING

Psykoterapi

Psykologkonsult Väst erbjuder psykoterapi till vuxna i fysisk och digital form.

För närvarande är det långa väntetider för fysiska besök. Digital tid kan som regel erbjudas inom en eller ett par veckor.

Psykoterapin utgår från 

  • psykodynamisk grund som innebär att arbeta med självinsikt och relationer till andra för att minska psykologiska problem
  • KBT (kognitiv beteendeterapi) som innebär att man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem

 

Val av terapiform utgår från den problemformulering som presenteras.

Neuropsykologisk utredning

En neuropsykologisk utredning syftar till att kartlägga olika funktionsområden.

Utredningen omfattar vanligen en undersökning av allmänintellektuell förmåga, uppmärksamhet, inlärning och minne, visuospatiala, verbala och exekutiva funktioner. Ofta är det nödvändigt att även systematiskt värdera psykosocial och emotionell funktion samt psykiatriska symtom

Psykologkonsult Väst erbjuder neuropsykologiska utredningar vid misstanke om ADHD och/eller Autism.

Handledning

Psykosocial handledning vänder sig till individer som arbetar med människor och svåra ärenden. Handledningen vilar på en eklektisk/multifaktorell grund dvs ett sammanförande av element från olika håll, ex psykodynamisk teori, KBT.

 Handledningens syfte är att:

  • förstärka ett professionellt förhållningssätt och ge tillfälle att reflektera över sin roll i arbetet
  • hjälpa att bättre förstå varför klienter/patienter agerar som de gör
  • förstå hur olika ärenden påverkar en i sin yrkesroll
  • ge stöd att bearbeta känslor som kan väckas vid arbete med svåra ärenden

 

Handledning erbjuds även till verksamma familjehem, enskilt och i grupp. Det finns även möjlighet till hembesök dvs konsultation och handledning i den enskildes hem.

Oftast inleds kontakten med ett första besök för att bedöma situationen/problemet och därefter sker en överenskommelse om och hur en eventuell fortsättning ska gå tillväga.

Kontakta oss

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå